Tin kỹ thuật

PC Bình Định hiện có 778 CBCNV quản lý, vận hành bán điện cho khoảng 475.000 khách hàng trên địa bàn tỉnh Bình Định, với khối lượng quản lý: khoảng 493km đường 110kV; 3.052km đường dây 35, 22kV; 4.408km đường dây 0,4kV với 4.756 TBA. Với đặc thù của ngành Điện, số lượng CBCNV tham gia giao thông đường bộ bằng các phương tiện cá nhân, xe chuyên dùng hàng ngày là rất lớn; để đảm bảo an toàn giao thông trên đường bộ, người lái xe, người điều khiển xe chuyên dùng, cần phải thực hiện các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông đường bộ.