Nhiều Nội Dung Quan Trọng Về Giá Bán Điện Được Quy Định Tại Thông Tư 09/2023/TT-BCT

Ngày 21/4/2023, Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 09/2023/TT-BCT. Theo đó, tại Thông tư 09/2023/TT-BCT đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện. Đồng thời tại Thông tư 09/2023/TT-BCT cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT.