Đảng - Đoàn thể

Nhân vật & Sự kiện

PC Bình Định - PC Hà Tĩnh: 20 năm nghĩa tình sâu nặng

PC Bình Định - PC Hà Tĩnh: 20 năm nghĩa tình sâu nặng

Tiếp bước truyền thống của địa phương và các thế hệ đi trước, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, chính quyền và nhân dân hai tỉnh tăng cường và đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội để cùng có bước phát triển nhanh, bền vững, trong đó có ngành điện lực của hai tỉnh; 

Chuyển đổi số